Privacyverklaring

Ontwikkelingsbedrijf HOT vindt een goede omgang met persoonsgegevens belangrijk

Daarom geven wij u in deze privacyverklaring heldere en transparante informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken van leden, potentiele leden en relaties.

Uiteraard worden deze persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Dit betekent dat wij:

- Duidelijk – via deze privacyverklaring - vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken.
- Alleen die persoonsgegevens verwerken die nodig zijn voor die doeleinden.
- Uw persoonsgegevens verwerken ter uitvoering van onze verenigingsdoelstellingen en u toestemming vragen in gevallen waarin deze toestemming vereist is.

- Passende technische en/of organisatorische beveiligingsmaatregelen hebben genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging.
- Op de hoogte zijn van uw rechten om uw persoonsgegevens op uw aanvraag o.a. ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen. U kunt hiertoe contact opnemen met het secretariaat via info@coalitiehot.nl.

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens

Ontwikkelingsbedrijf HOT verzamelt en verwerkt om verschillende doeleinden uw persoonsgegevens. In het kader van de dienstverlening aan leden en relaties verzamelen wij contactgegevens, w.o. uw voor- en achternaam, functie, zakelijke mobiele telefoonnummer en zakelijk emailadres om:

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is.
- U via een digitaal vergaderverzoek uit te nodigen deel te nemen aan een bepaalde activiteit.
- Betalingen te kunnen afhandelen (o.a. contributie te kunnen innen).
- Leden op de hoogte te houden.

Publicatie 

Wij gaan vertrouwelijk om met uw gegevens en publiceren deze niet.

  

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Uw gegevens worden door ons slechts aan derden verstrekt, als dit noodzakelijk is ter uitvoering van een met u of met uw bedrijf overeengekomen product of dienst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Ter bescherming van uw rechten wordt met deze derden (partners) door ons een verwerkersovereenkomst gesloten.

Websites van derden 

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met onze internetsite zijn verbonden.

   

Beveiliging

Om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw persoonsgegevens, maken wij gebruik van technische en organisatorische beveiligingsprocedures. Deze procedures garanderen een passend beveiligingsniveau gelet op de soorten van verwerking en de aard van de te beschermen persoonsgegevens.

Alle personen die namens Ontwikkelingsbedrijf HOT van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op onze systemen.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

   

Logo

HOT behandelt jouw gegevens strikt vertrouwelijk.

Frank van Kleef

"Wie alleen maar afwacht tot een ander zijn of haar problemen oplost, zal aan het kortste eind trekken."

Frank van Kleef

Federatie Vruchtgroenteorganisaties